Integritetspolicy CG Drives & Automation

CG Drives & Automation värdesätter skyddet av personuppgifter och därför lägger vi stor vikt vid att skydda in integritet. Den här policyn förklarar vilka av dina personuppgifter som vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem och på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen. Den förklarar också var du ska vända dig om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Allt enligt (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

Kontakt information

Ansvarig för den här sidan är CG Drives & Automation AB, Mörsaregatan 12, 250 24 Helsingborg.

Vad vi behandlar

Vi behandlar personuppgifter för kontaktpersoner hos respektive kund och leverantör för att kunna upprätthålla en affärsrelation/avtal. Informationen samlas in från källor som dataregister, sökmotorer och hemsidor, eller genom att du visar intresse för våra produkter. Vi behandlar bara personuppgifter som namn, affärsområde, arbetsrelaterad e-post och telefonnummer. Om du deltar under mässor, events/aktiviteter eller referenscase kan vi använda personbilder i markadsföringssyfte.

Vi använder personuppgifter för att skicka företagsnyheter, uppdateringar, information om nya eller uppdaterade produkter, information om kommande evenemang och nyhetsbrev etc. Obs! Du kan när som helst avbryta din prenumeration genom att följa anvisningarna längst upp i varje e-postutskick.

Den lagliga grunden för den här behandlingen är en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att skapa förståelse för och hålla kontakt med våra besökare samt för marknadsföring.

Cookies

När du besöker någon av CG Drives & Automations hemsidor kan vissa uppgifter lagras på din dator i form av en cookie. Cookies är små textfiler som överförs till en webbsidebesökares hårddisk eller webbläsare för ökad funktionalitet eller för spårning av webbplatsanvändning. CG Drives & Automation använder inte cookies för att samla in personuppgifter.

Cookies är indelade i två typer:

• Permanenta cookies. Den permanenta cookien sparas på disken och finns kvar efter att webbläsaren är stängd.
• Sessioncookies. Sessionscookie sparas tillfälligt till disken men tas bort när du stänger av webbläsaren.

För att undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare till att avvisa cookies. Genom att göra det kan vissa funktioner på webbplatserna gå förlorade. Förfarandet för att avvisa cookies kommer att se olika ut beroende på vilken webbläsare du använder.

Överförande till tredje land

Personuppgifter kan komma att överföras till tredje land. I de fall det sker görs detta under Privacy Shield regelverket.
Marknadsföring baserat på en intresseavvägning
I syfte att tillhandahålla marknadsföring om vårt tjänsteutbud kan vi komma att behandla personuppgifter avseende befintliga och potentiella kunders företrädare. Den lagliga grunden för denna behandling är en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att informera om vårt tjänsteerbjudande samt erbjuda olika marknadsaktiviteter. De uppgifter som kan komma att behandlas är namn, e-mail och kontaktuppgifter till arbetsplatsen samt uppgifter om avdelningstillhörighet, affärsområde och befattning. Du har rätt att när som helst motsätta sig denna behandling.

Genomförande av marknadsaktivitet

I de fall du aktivt har anmält sig till en marknadsaktivitet (utbildning, event, seminarium etc.) kommer CG Drives & Automation att behandla personuppgifter i den utsträckning det krävs för att genomföra aktiviteten. Den lagliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att fullgöra vårt åtagande vid aktivitetsanmälan. CG Drives & Automation kan också använda denna information för marknadsaktiviteter där den lagliga grunden är intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att informera om vårt tjänsteerbjudande samt erbjuda olika marknadsaktiviteter.

Varifrån samlas uppgifterna in

Namn och kontaktuppgifter till dig samlas in dels från externa adresskällor, dels från dig själv.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång (registerutdrag)

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från CG Drives & Automation om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifterna i form av ett s.k. registerutdrag.

Rätt till rättelse

Om du anser att en uppgift som hänför sig till dig är felaktig eller ofullständig, har du även rätt att begära rättelse.

Rätt att motsätta sig behandling för direktmarknadsföringsändamål

Är det fråga om behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål äger du rätt att, när som helst, motsätta sig den och begära att du avregistreras från fortsatta utskick genom att anmäla detta, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i respektive utskick.

Rätt att motsätta sig behandling som stödjer sig på berättigade intresse

Utöver ovanstående rättigheter har du även, i den utsträckning gällande dataskyddslagstiftning föreskriver det, rätt att motsätta sig behandlingar som stödjer sig på CG Drives & Automations berättigade intresse. CG Drives & Automation får dock fortsätta att behandla dina personuppgifter, trots att du har motsatt sig behandlingen, om CG Drives & Automation har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Rätt att begära begränsning eller radering, alternativt rätt att invända emot behandling samt dataportabilitet

Du har rätt att begära begränsning eller radering av dina personuppgifter eller rätt att invända mot behandlingen. Under vissa förutsättningar har du även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig.
CG Drives & Automation har dock alltid rätt att behandla personuppgifter som krävs för att vi ska fullgöra våra förpliktelser enligt lagkrav, myndighetskrav samt ingångna avtal.

Ändringar i denna integritetspolicy

CD Drives & Automation förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Frågor och synpunkter

Vid frågor om behandlingen av personuppgifter vänligen vänd dig till oss på info.se@cgglobal.com Du har rätt att vända dig till Datainspektionen om du har klagomål kring vår behandling av dina personuppgifter.

Rättsligt meddelande

Genom att använda den här webbplatsen godkänner du följande användarvillkor.

Upphovsrätt

Grafiken och innehållet på den här webbplatsen (inklusive men inte begränsat till text, bilder och audiovisuella element) innehas av CG Drives and Automation (eller våra dotterbolag och/eller licensgivare när detta anges) och skyddas under svensk upphovsrättslag samt motsvarande utländsk lagstiftning. Innehållet omfattas också av skyddet för oregistrerad gemenskapsformgivning. Alla rättigheter förbehålles.

Webbplatsens innehåll (till exempel text, bilder och ljud) får inte, med undantag för privata syften eller där det är specificerat, reproduceras, överföras, distribueras eller lagras utan skriftligt tillstånd från CG Drives and Automation.

Det är inte tillåtet att på något sätt förändra innehållet på webbplatsen. Du får därför till exempel inte (i) distribuera eller skicka innehållet online eller offline, (ii) ändra, återanvända eller dela vidare innehållet, (iii) ta bort noteringar i nedladdat material som innehåller information om copyright, varumärken, trade dress, patent eller andra former av intellektuell äganderätt, (iv) använda innehållet i offentliga sammanhang, även om det är i ett icke-kommersiellt syfte, eller (v) försöka dekompilera, baklängeskonstruera eller på annat sätt plocka isär programvara eller annat innehåll på webbplatsen.

Pressmeddelanden och andra dokument som klassificerats som offentliga är tillåtna att använda i offentlig kommunikation under förutsättning att korrekta källhänvisningar görs. I övrigt är det förbjudet att reproducera, överföra, sprida eller lagra delar av eller hela innehållet i någon form utan skriftligt tillstånd från CG Drives and Automation, förutom enligt följande villkor. Innehållet på CG Drives and Automations webbsidor får endast användas i informationssyfte och på ett sätt som inte skadar CG Drives and Automations rykte. Informationen på denna webbplats får inte ändras utan skriftligt tillstånd från CG Drives and Automation. Enstaka dokument på CG Drives and Automations webbsidor kan omfattas av ytterligare villkor som framgår av dokumenten i fråga. På vissa delar av webbplatsen finns innehåll som används av CG Drives and Automation med tredje parts tillstånd och som kan omfattas av upphovsrätten för tredje part. Att använda sådant material på andra sätt än enligt dessa villkor kan inkräkta på tredje parts rättigheter.

Varumärkesrättigheter

Alla namn, logotyper och varumärken tillhör CG Drives and Automation, dess dotterbolag, relaterade företag, licensgivare eller parter i det gemensamma företaget. CG Drives and Automations varumärken och märkesnamn får endast användas i enlighet med användarvillkoren eller med skriftligt förhandstillstånd från CG Drives and Automation.
I de fall CG Drives and Automations varumärken används för marknadsföring och annonsering av CG Drives and Automations produkter krävs korrekt källhänvisning.

Ansvarsfriskrivning och garantier

Innehållet på CG Drives and Automations webbsidor tillhandahålls i befintligt och tillgängligt skick. Med undantag för fall då tillämplig lag så kräver utfärdas ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd (inklusive men inte begränsat till garantier för säljbarhet, lämplighet för ett särskilt ändamål eller icke-intrång), för korrekthet, exakthet, tillförlitlighet eller annat beträffande webbsidornas innehåll. CG Drives and Automation garanterar inte att webbsidorna eller den server från vilken den tillhandahålls är fria från virus eller annat skadligt innehåll. All CG Drives and Automations dokumentation kan innehålla tekniska eller typografiska fel. CG Drives and Automation kan göra ändringar eller tillägg i informationen och förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera webbsidorna eller neka åtkomst till dem.

CG Drives and Automation kan inte på något vis hållas ansvarigt för skador, inklusive men inte begränsat till direkta skador, oförutsedda skador, följdskador, indirekta skador, sekundära, särskilda eller ideella skador, förluster, utgifter eller inkomstbortfall i samband med din åtkomst till CG Drives and Automations webbsidor eller någon annan länkad webbplats, eller på grund av oförmåga att använda webbsidorna, eller på grund av användning eller försök att använda innehållet på sidorna, eller på grund av störningar, felaktigheter, utelämnande, avbrott, defekter, fördröjda funktioner eller överföringar, datorvirus eller linje- eller systemfel, även om CG Drives and Automation eller dess representanter har informerats om dessa skador, förluster eller kostnader. Under inga omständigheter kommer CG Drives and Automations skadestånd att överstiga kostnaden, om någon, som du betalat för att få tillgång till denna webbplats.

CG Drives and Automation tar inget ansvar för material som ägs, skapas eller publiceras av tredje part och som länkas till från CG Drives and Automations webbsidor. När du följer länkar till en tredje parts webbplats måste du kontrollera och godkänna webbplatsens användarvillkor innan du använder webbplatsen. En länk till en tredje parts webbplats innebär inte att CG Drives and Automation stödjer webbplatsen eller de produkter eller tjänster som nämns på webbplatsen.

Användarbidrag

Allt material, all information och all annan kommunikation som du skickar till eller publicerar på denna webbplats kommer att betraktas som icke-konfidentiell, icke-exklusiv, royaltyfri, oåterkallelig, fullständigt underlicensierbar och oskyddad (”kommunikation”). CG Drives and Automation har inga skyldigheter beträffande kommunikationen.

CG Drives and Automation har fri rätt att lämna ut, kopiera, sprida, införliva och/eller på annat vis använda kommunikationen, tillsammans med data, bilder, ljud, texter och annat som ingår i kommunikationen, för alla typer av kommersiella eller icke-kommersiella syften.

Om du via webbplatsen eller på annat sätt lämnar personuppgifter till CG Drives and Automation godkänner du att CG Drives and Automation får använda uppgifterna för att utvärdera din information och marknadsföra CG Drives and Automations produkter och tjänster, inklusive skicka uppgifterna till tredje part och publicera information på internet. CG Drives and Automations hantering av personuppgifter regleras av svensk lag och du kan kontakta CG Drives and Automation i händelse av felaktiga uppgifter eller i andra ärenden kopplade till dina personuppgifter.

Alla rättigheter förbehålles

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas förbehålles. CG Drives and Automation förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor. Läs igenom denna policy regelbundet för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar i villkoren.

Ägandeskap

Den här hemsidan ägs och publiceras av:
CG Drives & Automation Sweden AB (former Emotron AB)
Box 22225
SE-250 24 Helsingborg, Sverige
Tel: +46 42 16 99 00

Om du har några frågor om ovan sektioner, kontakta oss gärna genom att söka upp någon av våra anställda under sidan 'Kontakt'.

 

© CG Drives & Automation Sweden AB 2018