Emotron Bladel implementerar IIoT-lösning för pumpar

Inom viktiga segment som yt- och avloppsvatten ökar efterfrågan på IIoT-lösningar. IIoT står för ”Industrial Internet of Things”, dvs. sakernas internet inom industrin. Det handlar om att göra industriinstallationer, t.ex. pumpar, mer intelligenta genom att via internet ansluta dem till system som kan konfigureras på annan plats.

Den avgörande egenskapen hos de anslutna enheterna i IIoT-nätverk är att de överför data utan interaktion människa-till-människa eller människa-till-dator.

Underhåll och tillgänglighet i 15 år

Emotron levererade frekvensomriktarna till den stora ombyggnad av pumpstationerna som vattenmyndigheten i Brabantse Delta nyligen genomförde.

Pumparna ingår i AWP 2.0-projektet. Projektet är en del av vattenmyndighetens arbete med att renovera/förnya avloppsledningarna i Brabantse Delta. Emotron har åtagit sig att garantera installationernas underhåll och tillgänglighet i 15 år.
Naturligtvis kräver detta noggrann övervakning och kontroll, och en IIoT-lösning är självfallet rätt väg att gå. Vattenmyndigheten har sedan gett Emotron tillstånd att starta ett pilotprojekt för detta på pumpstationen i Roosendaal, där Emotron kan fjärrövervaka installationerna kontinuerligt. Säkerhetsgarantier och skydd mot dataintrång är naturligtvis viktiga förutsättningar.

Pilotprojekt

Emotron har nu startat pilotprojektet och kan övervaka installationerna på ett tillförlitligt sätt utan att göra avkall på installationernas integritet. Nu kan styrenheterna testas på de viktigaste parametrarna och under de viktigaste drifttimmarna, och både regulatorspecifika och externa faktorer kan övervakas kontinuerligt.

Smart analys av insamlade data

Genom smart analys av insamlade data har algoritmer skapats som gör att installationen till och med kan förebygga fel.

Emotron levererar nu följande:
• Övervakning från valfri plats
• Dataloggning i önskade intervall
• Analys av historiska data
• Larm och varningar för snabb respons från serviceteknikerna.
• Felanalys

Fördelar för kunden:
• Minskad stilleståndstid
• Bättre förebyggande av potentiella fel
• Alltid uppdaterad status för enheterna
• Viktig information om bästa effektivitet
• Trender och historiska data
• Förebyggande underhåll.

Kunskaperna och erfarenheterna från det här projektet är ett viktigt underlag för vår nya generation av frekvensomriktare med IIoT-lösningar som standard vilka kommer att möta den ökande efterfrågan på det här området.