Skriv ut sidan

Fallstudie

Optimal drift sparar energi och utrustning i Svenljunga reningsverk

När det kommunala reningsverket i Svenljunga, en ort med 10 000 invånare, renoverades sommaren 2005 satsades mycket på att effektivisera driften och öka tillförlitligheten. Bland annat installerades Emotrons frekvensomriktare och mjukstartare för att reglera pumpar, blåsmaskiner och omrörare och axeleffektvakter används för att skydda utrustning. Resultatet är säkrare styrning, effektivare drift, lägre energiförbrukning och minskat slitage.

[15 november 2006]

Hela anläggningen sköts nu av en operatör, istället för två eller tre som tidigare krävdes för det dagliga arbetet med styrning och övervakning. Effektiviseringen innebär bland annat att tid har frigjorts till förebyggande åtgärder och underhåll.

– Tidigare reglerade vi det mesta manuellt, men idag styrs allt av Emotrons produkter, berättar elektriker Johan Arvidsson.

Bild: Johan Arvidsson, elektriker på Svenljunga reningsverk, övervakar en excenterpump som pumpar slam till en förtjockare. Pumpen styrs av en Emotron FDU frekvensomriktare, medan en Emotron M20 axeleffektvakt säkerställer att inget hindrar transportskruven.
– En fördel med Emotrons produkter är att de tål tuffa miljöer och kan placeras direkt ute i anläggningen, utan dyra kablage och skåp. Foto: Bo Kågerud, Göteborg.

Konstant flöde trots varierande behov

I ett reningsverk gäller det att upprätthålla ett konstant flöde trots den stora variationen i belastning mellan olika tider på dygnet. I Svenljunga säkerställer Emotrons produkter en effektiv drift som hela tiden anpassas till behovet. Frekvensomriktare och mjukstartare reglerar pumpar, blåsmaskiner och omrörare, medan axeleffektvakter övervakar transportskruvar.

– En fördel med Emotrons produkter är att de tål tuffa miljöer och kan placeras ute i anläggningen, säger Johan Arvidsson. Inga dyra kablage eller skåp behövs. Dessutom minimeras risken för skador och stillestånd, eftersom vi får en varning i god tid vid eventuella driftstörningar.

Bild: Tidigare skedde styrningen på Svenljunga reningsverk till största delen manuellt. Idag styrs allt av Emotrons produkter, bland annat dessa inloppspumpar.

Emotrons produkter reagerar direkt på avvikelser och sänder en varning eller stoppar processen om driften inte är optimal, till exempel om en ledning är blockerad eller en ventil inte är helt öppnad. Operatören kan snabbt vidta förebyggande åtgärder och undvika vanliga och kostsamma problem såsom kavitation och torrkörning.

Ett kritiskt moment i pumpdrift är stoppförloppet som ofta orsakar stor påfrestning på ledningar, ventiler och annan utrustning. Emotrons lösning ger mjuka stopp där pumparna stannas gradvis. Därmed undviks tryckslag och annat som kan orsaka skador.

Bild: Slammet avvattnas i centrifuger vars transportskruvar styrs av sju Emotron MSF mjukstartare. En del av restprodukterna används för jordförbättring, medan slagget går till deponi.

Energiförbrukning och slitage på utrustning minimeras

I Svenljungas reningsanläggning finns totalt 17 frekvensomriktare av modell Emotron FDU. De styr bland annat tre inloppspumpar som tar hand om orenat avloppsvatten. Två av pumparna används i normalfallet för att hantera bräddvatten, dvs vatten som passerar reningsverket efter endast begränsad rening vid exempelvis intensiva regn. Här får flödet inte överstiga 220 m³/timme för att de partiklar som ska rensas bort ska hinna sjunka till botten och inte följa med vattnet. Den tredje pumpen startas om flödet blir för högt och pumpar förbi vatten så att partiklarna hinner sjunka ner.

Även driften av de blåsmaskiner som syresätter avloppsvattnet har effektiviserats med Emotron FDU frekvensomriktare.

–Tidigare gick blåsmaskinerna antingen med maximal hastighet eller inte alls, berättar Johan Arvidsson. Det var slöseri med energi. Nu reglerar Emotron FDU driften efter behov och säkerställer att syrenivån i vattnet alltid är rätt. Vi har minimerat både energiförbrukning och slitage.

Bild: Genom att reglera blåsmaskinerna med Emotron frekvensomriktare har reningsverket minskat energiförbrukning och slitage. Här ses Johan Arvidsson     (t h) och Peder Wale, säljare på Emotron (t v).

Slambehandling effektiviserades

Sedimenteringsbassängernas slamskrapor övervakas av Emotron M20 axeleffektvakter. De varnar operatören eller stoppar processen om något går fel eller driften inte är optimal, exempelvis om en skrapa blockeras, ett blad är utslitet eller en kedja har gått av. Slitage och stilleståndstider minimeras. Vakterna ansluts till motorkabeln och inga givare behövs.

Emotron FDU frekvensomriktare styr de slampumpar som pumpar ut överskottsslam från bassängerna. FDU-enheterna är placerade i skåp ute vid bassängerna. En excenterskruvpump som pumpar slam till förtjockare styrs också av Emotron FDU. Emotron M20 axeleffektvakt bevakar transportskruven och varnar eller stannar processen om något skulle fastna.

Nere i bassängen finns omrörare som regleras med Emotron FDU, liksom slampumpen som pumpar ut vattnet till slamcentrifuger där det avvattnas. Sju Emotron MSF mjukstartare styr centrifugernas transportskruvar. Slammet används för jordförbättring medan slagget går till deponi.

Industri byggde eget reningsverk

I samband med att Svenljunga reningsverk renoverades byggde ortens största industri, Elmo Leather, ett eget reningsverk intill kommunens. Garveriets avloppsvatten ställde tidigare höga krav på deras kapacitet.

– Nu är vår anläggning dimensionerad för 3 000 pe**, jämfört med 100 000 pe som tidigare krävdes för att rena Elmo Leathers avloppsvatten, berättar Johan Arvidsson.

Elmo Leathers nya reningsverk är det första i sitt slag. Här används en helt biologisk process som aldrig tidigare har testats i en verksamhet med så stora mängder kemikalier. EU:s miljöfond bidrog till finansieringen och det goda resultatet gör att företaget kan få stå modell för andra garverier i Europa. Med den nya metoden reduceras kväveutsläppen med 80 procent jämfört med 30 procent i den tidigare anläggningen. Emotrons frekvensomriktare styr bland annat de blåsmaskiner som syresätter avloppsvattnet.